[1]
-K., HartoyoS. and HakimD.B. 2018. STRATEGI PENINGKATAN INVESTASI KABUPATEN INDRAMAYU. Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah. 5, 1 (Nov. 2018). DOI:https://doi.org/10.29244/jurnal_mpd.v5i1.24189.