IndonesiaJurnal Agronomi. 2018. “Daftar Isi”. Jurnal Agronomi Indonesia (Indonesian Journal of Agronomy) 45 (2). https://doi.org/10.24831/jai.v45i2.23019.