(1)
tarmanK.-; purwaningsih sri-; negara, anak agung putu ayu puspita. AKTIVITAS ANTIBAKTERI EKSTRAK DAUN BAKAU HITAM (Rhizophora Mucronata) TERHADAP BAKTERI PENYEBAB DIARE. JPHPI 2014, 16.