AriefM. Y. (2019) “Portofolio Reksadana Optimal Saham Bluechip pada Kondisi Pasar Saham Bearish dan Bullish”, Jurnal Aplikasi Bisnis dan Manajemen (JABM), 5(2), p. 278. doi: 10.17358/jabm.5.2.278.