AriefMohammad Yahya. 2019. “Portofolio Reksadana Optimal Saham Bluechip Pada Kondisi Pasar Saham Bearish Dan Bullish”. Jurnal Aplikasi Bisnis Dan Manajemen (JABM) 5 (2), 278. https://doi.org/10.17358/jabm.5.2.278.