AriefM. Y. (2019). Portofolio Reksadana Optimal Saham Bluechip pada Kondisi Pasar Saham Bearish dan Bullish. Jurnal Aplikasi Bisnis Dan Manajemen (JABM), 5(2), 278. https://doi.org/10.17358/jabm.5.2.278