[1]
FadhlillahZ. I. R. C., YogiswariI. N., ZaenabS., NovianaD., and ArifahS., “Canine benign hyperplasia prostate on male pug dog”, ARSHI vet lett, vol. 3, no. 3, pp. 49-50, Aug. 2019.