(1)
FadhlillahZ. I. R. C.; YogiswariI. N.; ZaenabS.; NovianaD.; ArifahS. Canine Benign Hyperplasia Prostate on Male Pug Dog. ARSHI vet lett 2019, 3, 49-50.