LutvaniyahS.; FarajallahD. P.; FarajallahA. Komparasi Karakter Morfologi Sapi Madura Sonok dan Madura Pedaging. Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia, v. 22, n. 1, p. 67-72, 31 Aug. 2017.