(1)
LutvaniyahS.; FarajallahD. P.; FarajallahA. Komparasi Karakter Morfologi Sapi Madura Sonok Dan Madura Pedaging. J. Ilmu. Pertan. Indones. 2017, 22, 67-72.