Jurnal Agronomi Indonesia (2020) “Daftar Isi”, Jurnal Agronomi Indonesia (Indonesian Journal of Agronomy), 48(1). doi: 10.24831/jai.v48i1.30979.