K, Kimani G, Kenya Forestry Research Institute, PO Box 20412, Nairobi, Kenya