Pujiono, Eko, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Indonesia