Hartono, Sedyo, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta 55281, Indonesia