[1]
F. R. Isnandar, M. Firdaus, and A. Maulana, “STRATEGI PENINGKATAN ASET PT BPR SYARIAH HARTA INSAN KARIMAH (HIK) CILEDUG”, jabm, vol. 2, no. 1, p. 12, Jan. 2016.