ISNANDAR, F. R.; FIRDAUS, M.; MAULANA, A. STRATEGI PENINGKATAN ASET PT BPR SYARIAH HARTA INSAN KARIMAH (HIK) CILEDUG. Jurnal Aplikasi Bisnis dan Manajemen (JABM), v. 2, n. 1, p. 12, 25 Jan. 2016.