Isnandar, F. R., Firdaus, M., & Maulana, A. (2016). STRATEGI PENINGKATAN ASET PT BPR SYARIAH HARTA INSAN KARIMAH (HIK) CILEDUG. Jurnal Aplikasi Bisnis Dan Manajemen (JABM), 2(1), 12. https://doi.org/10.17358/jabm.2.1.12